VILKÅR OG BETINGELSER - Kundeavtale

 

 

UAVHENGIG STATUS

1. Kunder er ikke ansatte, agenter, partnere, fellesforetak eller representanter for Synergy WorldWide, Inc. ("Synergy"). Kunden forstår at ingen personalforsikring, trygdeordning, yrkesskadeforsikring eller skatteinnbetalinger hverken vil bli tilgjengeliggjort eller er påkrevd fra Synergy å fremskaffe på ham/hennes vegne. Kunder har ikke rett til å kreve arbeidsledighetstrygd eller arbeidsavklaringspenger som resultat av å ha vært eller å være en Kunde. Ingen Kunde er autorisert til å agere på vegne av Synergy, heller ikke i juridisk bindende forstand.

2. Kunder som registrerer seg hos Synergy WorldWide kan tjene produktkreditt ved å dele unike lenker når andre Kunder legger inn bestillinger via disse lenkene. Kunder som registrerer seg og/eller legger inn bestillinger via en annen Kundelenke, vil betale den vanlige Kundedifferansen på sine bestillinger. Kundedifferansen er differansen mellom prisen Kunden betaler og innkjøpsprisen på det samme produktet. Hvis Kunder deler sine unike lenker, og nye kunder bestiller via de lenkene, vil Kundedifferansen betales ut til Kunden i form av produktkreditt som kan brukes til å kjøpe produkter.

 

KONTOSTATUS OG -FORNYELSE

3. Kundens konto vil forbli aktiv så lenge en personlig bestilling legges inn innenfor en tremånedersperiode. Hvis ingen personlig bestilling har blitt lagt inn i nåværende måned eller de to foregående månedene, vil Kundens konto bli deaktivert, og Kunden mister muligheten til å motta produktkreditt helt til kontoen blir reaktivert ved å legge inn en personlig bestilling. Produktkreditt kan kun opptjenes for fremtidig aktivitet etter aktivering, og eventuell produktkreditt som ble opptjent gjennom en inaktiv periode vil ikke bli distribuert til Kunden. Kontoen kan reaktiveres når som helst, men hvis det ikke er noen aktivitet på seks måneder, vil Kunden miste sin gruppe permanent.

 

SKATT

4. Synergy er ikke ansvarlig for skatt eller andre avgifter som gjelder Kunden. Hver enkel Kunde må selv sende inn all informasjon og alle rapporter skatteautoritetene krever og betale all skatt som kommer fra eller er relatert til Kundeaktivitet.

 

ENDRING AV VERVER (UPLINE)

5. Synergy oppmuntrer ikke til å endre oppgitt Verver (personen som refererte dem til Synergy). Den eneste måten en Kunde kan endre Verver på, er hvis Kunden sier opp eller avslutter sin konto. Kunden kan deretter søke om en ny konto med en ny Verver. MERK: Personer som er registrert under Kundens opprinnelige konto vil ikke bli overført til Kundens nye konto.

 

RETNINGSLINJER FOR STØTTE

6. Hvis Kunden velger å gi sin støtte til Synergys produkter i sosiale medier, skal Kundens uttrykk om støtte tydelig kommunisere at Kunden har en relasjon (“materiell forbindelse”) til Synergy. En “materiell forbindelse” til Synergy inkluderer en økonomisk relasjon – for eksempel at Synergy betaler Kunden eller gir Kunden gratis eller rabatterte produkter og tjenester. Som influenser er det Kundens ansvar å passe på at denne informasjonen blir oppgitt, og at den er i henhold til lokal lovgivning med tanke på uriktig, forstillende eller villedende markedsføring. Kunden skal ikke stole på at andre tar seg av dette for dem. Synergy forbeholder seg retten til å kreve at en Kunde redigerer, fjerner eller stanser all bruk av markedsføringsmateriell relatert til Synergy hvis, etter Synergys syn, dette materialet er i strid med lovgivning, Synergys rettigheter eller rettighetene til en tredjepart. Dersom dette ikke opprettholdes, vil denne Avtalen anses som brutt.

 

RETNINGSLINJER FOR RETUR

7. Synergy tilbyr en 100 %-av-pengene-tilbake-garanti på alle førstegangsbestillinger, så fremt de er returnert innen nitti (90) dager fra kjøpsdato. Synergy gir også 90 % av pengene tilbake ved retur av uåpnede, ubrukte og uskadde produkter fra alle bestillinger, så fremt de er returnert innen nitti (90) dager fra kjøpsdato.

 

LOVMESSIGHET

8. Kunden vil etterfølge alle nasjonale og lokale lover, regler og ordninger som relaterer til denne Avtalen og anskaffelse, kvittering, lagring, salg, distribuering, deling og markedsføring av og for Synergy og Synergys produkter.

  • Synergys produkter selges kun i form av kosmetikk, næringsmidler og kosttilskudd. Synergy selger ikke produkter som er ment for direkte eller indirekte bruk i forbindelse med forebygging, kurering, behandling eller begrensning av noen som helst sykdom eller lidelse. Produktene for personlig pleie er kun ment for utvortes bruk, noe som oppgis på produktenes etiketter.
  • Det er utelukkende autoriserte medisinske leger som kan diagnostisere og foreskrive behandlinger for sykdom. KUNDER SAMTYKKER TIL AT DE IKKE SKAL DIAGNOSTISERE EN SYKDOM ELLER “FORESKRIVE” SYNERGY-PRODUKTER SOM BEHANDLING. Kunder samtykker til å aldri anbefale noen at han/hun skal avslutte tjenestene, anbefalingene eller medisinene foreskrevet av en lege eller annen helsefagarbeider.
  • Kunder skal ikke fremsette upassende, uriktige, forledende eller villedende påstander eller andre feilrepresentasjoner når det gjelder Synergys produkter, tjenester, økonomiske gevinster eller fordeler, utbetalinger eller produktkreditt.

 

FULLSTENDIG AVTALE

9. Denne Avtalen utgjør den fullstendige avtalen mellom Kunden og Synergy, og vil overstyre alle tidligere og samtidige avtaler, kommunikasjoner og enigheter, både skriftlige og muntlige. Dersom en bestemmelse i Avtalen viser seg å være ugyldig eller umulig å håndheve, skal alle andre bestemmelser og klausuler fortsette å gjelde med full kraft og virkning.

 

ENDRINGER

10. Alle Kunder vil være bundet av alle revisjoner og/eller endringer som gjøres i denne Avtalen fra øyeblikket de varsles om revisjoner eller endringer via en offentlig Synergy-kommunikasjonskanal som trer i effekt tretti (30) dager etter at varsel er sendt (unntaket er når en lengre periode er lovpålagt, i så tilfelle vil den lovpålagte lengre perioden gjelde). Offisielle kommunikasjonskanaler inkluderer, men begrenser seg ikke til, offentliggjøring av denne Avtalen på Synergys nettsted, via e-post til e-postadressen vi har registrert, kunngjøring i et offisielt nyhetsbrev fra Synergy eller via posten til adressen vi har registrert.

 

STYRENDE LOV OG RETT

11. Denne avtalen er underlagt lokale lover og må tolkes i samsvar med lovene i Norge. Kunden og Synergy samtykker i den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Norge.

 

PERSONVERN

12. Synergy innhenter, bruker og deler personopplysninger (“PII”) som beskrevet i Synergys Personvernerklæring her: https://synergyworldwide.com/NO/nn-no/privacy-policy. Synergy gjør dette for å oppfylle sine obligasjoner under denne Avtalen og for de andre formålene som er beskrevet i Personvernerklæringen. Hver enkel Kunde er ansvarlig for å etterleve Synergys Personvernerklæring, som fremsetter Kundens obligasjoner med henhold til personopplysninger i forbindelse med hans/hennes tilknytning til Synergy. Synergy kan oppbevare og prosessere personopplysninger som oppgis av Kunden til Synergy til formål som inkluderer markedsføring, provisjonsutbetalinger og Synergy-virksomhetens prestasjoner. Synergy kan ta opp denne informasjonen manuelt og/eller elektronisk og vil være databehandler for denne informasjonen. Synergy kan oppgi og overføre slik personlig informasjon til andre medlemmer av Synergy-gruppen av selskaper som er lokalisert både innenfor og utenfor EØS og til andre personer til formål i forbindelse med Synergys forretningsvirksomhet. Disse personene kan holde til i land som ikke har lovgivning som beskytter personopplysninger. Detaljert informasjon om selskapene og landene som er involvert vil bli tilgjengeliggjort på forespørsel.