UMOWA Z KLIENTEM

 

 

NIEZALEŻNY STATUS 

1. Klienci nie są pracownikami, agentami, partnerami, spółkami joint venture ani przedstawicielami firmy Synergy WorldWide, Inc. (dalej zwanej „Synergy”). Klient rozumie, że firma Synergy nie będzie dokonywać ani nie jest zobowiązana do dokonywania w jego imieniu żadnych potrąceń z tytułu ubezpieczeń pracowniczych, ubezpieczeń społecznych, odszkodowań pracowniczych lub podatku dochodowego. Klientom nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu bezrobocia lub odszkodowanie pracownicze z tytułu bycia klientem. Klienci nie są upoważnieni do działania w imieniu firmy Synergy ani do zaciągania w związku z nią zobowiązań prawnych.

2. Klienci, którzy zarejestrują się w Synergy WorldWide, mają możliwość zdobywania kredytów produktowych poprzez udostępnianie unikalnych linków i składanie zamówień przez innych klientów za pośrednictwem tych linków. Klienci, którzy zarejestrują się i/lub złożą zamówienie z linku innego klienta, zapłacą typową marżę klienta za swoje zamówienia. Marża klienta to po prostu różnica między ceną zakupu a ceną hurtową tego samego produktu; obie obliczane są na podstawie ceny przed opodatkowaniem VAT. Jeśli klient udostępni unikalny link, a nowi klienci dokonają zamówienia z tego linku, marża klienta zostanie wypłacona temu klientowi w formie kredytu produktowego do wykorzystania przy zakupie produktów.

 

STATUS KONTA I ODNOWIENIE 

3. Konto klienta pozostanie aktywne, dopóki w okresie trzech miesięcy będzie składane osobiste zamówienie. Jeżeli w bieżącym miesiącu lub w ciągu dwóch poprzednich miesięcy nie zostało złożone żadne zamówienie osobiste, konto klienta stanie się nieaktywne i klient nie będzie mógł otrzymać kredytu produktowego do czasu ponownego aktywowania konta poprzez złożenie zamówienia osobistego. Kredyt produktowy może zostać przyznany wyłącznie za aktywność, która wystąpi po aktywacji; nie zostanie przyznany kredyt produktowy, który zostałby przyznany w nieaktywnym okresie. Konto można aktywować ponownie w dowolnym momencie, ale w przypadku braku aktywności w ciągu 6 miesięcy, klient na stałe utraci swoją grupę. 

 

PODATKI

4. Firma Synergy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek podatki lub inne potrącenia na rzecz klienta. Klient musi niezwłocznie złożyć wszystkie deklaracje i raporty wymagane przez organy podatkowe i zapłacić wszystkie podatki wynikające z działalności jako klient lub związane z nią.

 

ZMIANA OSOBY POLECAJĄCEJ (UPLINE) 

5. Firma Synergy odradza wszelkie zmiany osób polecających (osób, które skierowały do Synergy). Jedynym sposobem na zmianę osoby polecającej przez klienta jest rezygnacja lub likwidacja konta przez klienta. Klient może wówczas założyć nowe konto z nową osobą polecającą. INFORMACJA: Osoby zarejestrowane w ramach pierwotnego konta klienta nie zostaną przeniesione na jego nowe konto.

 

POLITYKA POLECEŃ

6. Jeśli klient poleca produkty Synergy za pośrednictwem mediów społecznościowych, wiadomość polecająca powinna wyraźnie wskazywać, że klient pozostaje w relacji („powiązanie materialne”) z Synergy. „Powiązanie materialne” z Synergy obejmuje relacje finansowe – na przykład Synergy płaci klientowi lub przekazuje mu produkty lub usługi bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Klient, jako influencer, jest odpowiedzialny za przekazanie tych informacji i przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących fałszywych, zwodniczych lub wprowadzających w błąd reklam. Klient nie powinien liczyć na to, że ktoś inny zrobi to za niego. Firma Synergy zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta poprawienia, usunięcia lub zaprzestania wykorzystywania jakichkolwiek materiałów reklamowych związanych z Synergy, jeżeli w ocenie Synergy materiały te naruszają prawo, prawa firmy Synergy lub prawa jakiejkolwiek strony trzeciej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie równoznaczne z niedotrzymaniem warunków niniejszej umowy.

 

POLITYKA ZWROTÓW

7. Synergy oferuje gwarancję zwrotu 100% pieniędzy za wszystkie pierwsze zamówienia, jeżeli zostaną one zwrócone w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu. Firma Synergy oferuje również zwrot 90% kwoty zapłaconej za wszelkie nieotwarte, nieużywane i nieuszkodzone produkty ze wszystkich kolejnych zamówień, jeśli zostaną one zwrócone w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu.

 

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM 

8. Klient będzie przestrzegał wszelkich federalnych, okręgowych i lokalnych przepisów, zasad i regulacji dotyczących niniejszej umowy oraz nabywania, otrzymywania, przechowywania, sprzedaży, dystrybucji, udostępniania lub reklamowania firmy Synergy lub jej produktów.

  • Produkty Synergy są sprzedawane wyłącznie jako kosmetyki, produkty spożywcze i suplementy diety. Żaden produkt firmy Synergy nie jest sprzedawany w celu bezpośredniego lub pośredniego stosowania w zapobieganiu, leczeniu lub łagodzeniu skutków chorób. Produkty higieny osobistej są przeznaczone wyłącznie do stosowania miejscowego, co może być zaznaczone na etykiecie produktu.

  • Tylko dyplomowani lekarze medycyny mogą diagnozować choroby i ordynować leczenie. KLIENCI ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ NIE DIAGNOZOWAĆ CHORÓB ANI NIE „ORDYNOWAĆ” ŻADNYCH PRODUKTÓW SYNERGY. Klienci zgadzają się, że nigdy nie będą zalecać komukolwiek zaprzestania korzystania z usług, zaleceń lub leków jakiegokolwiek lekarza lub innego pracownika służby zdrowia.

  • Klientom nie wolno wygłaszać nieodpowiednich, fałszywych, zwodniczych lub wprowadzających w błąd twierdzeń lub innych błędnych oświadczeń dotyczących produktów i usług firmy Synergy oraz jej nagród finansowych, korzyści, płatności lub kredytów produktowych.

 

CAŁOŚĆ POROZUMIENIA 

9. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy klientem a firmą Synergy i będzie uznawana za łączącą i zastępującą wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, komunikaty i ustalenia zarówno pisemne, jak i ustne. Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia i klauzule pozostaną w pełnej mocy.

 

ZMIANY

10. Wszyscy klienci będą związani wszelkimi zmianami lub poprawkami do niniejszej umowy po otrzymaniu powiadomienia o zmianach lub poprawkach za pośrednictwem oficjalnego kanału komunikacyjnego Synergy ze skutkiem trzydziestu (30) dni po zamieszczeniu takiego powiadomienia (z wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres jest wymagany przez prawo, w którym to przypadku zastosowanie będzie miał taki dłuższy okres). Oficjalne kanały komunikacji obejmują między innymi: zamieszczenie niniejszej umowy w witrynie internetowej Synergy; wysłanie wiadomości e-mail na podany w dokumentacji adres e-mail; ogłoszenia w oficjalnym newsletterze Synergy; lub wysłanie wiadomości pocztą na podany w dokumentacji adres.

 

WŁAŚCIWE PRAWO I FORUM 

11. Niniejsza umowa podlega prawu lokalnemu i musi być interpretowana według polskiego prawa. Klient i firma Synergy zgadzają się, aby wyłączną jurysdykcję sprawowały sądy w polsce.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

12. Firma Synergy gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe, jak określono w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Synergy pod adresem https://new.synergyworldwide.com/PL/en-PL/privacy-policy.. Firma Synergy robi to w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz w innych celach opisanych w oświadczeniu o ochronie prywatności. Każdy klient odpowiada za przestrzeganie oświadczenia firmy Synergy o ochronie prywatności, które określa zobowiązania klienta wobec danych osobowych w ramach jego współpracy z firmą Synergy. Synergy może przechowywać i przetwarzać dane osobowe przekazane przez klienta firmie Synergy do celów obejmujących marketing, wypłacanie prowizji oraz prowadzenie działalności gospodarczej Synergy. Firma Synergy może rejestrować te dane ręcznie i/lub elektronicznie i będzie administratorem tych danych. Firma Synergy może ujawniać i przekazywać takie dane osobowe innym członkom grupy spółek Synergy, które znajdują się na terenie EOG i poza nim, oraz innym osobom w celach związanych z działalnością firmy Synergy. Osoby te mogą znajdować się w krajach, w których nie obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat zaangażowanych firm i krajów zostaną przedstawione na żądanie.